REGULAMIN

§1

 1. IMPREZA MASOWA pod nazwą „THUNDERSTRIKE FIGHT LEAGUE”
 2. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach wyznaczonych przez organizatora.
 3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej
 4. Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
 5. 5. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:
 • Zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu.
 • Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi.
 • Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów.
 • Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet.
 • Posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej i dzieci.
 • Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu.
 • Posiadacz biletu jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi na rewersie biletu oraz mapką, która ułatwi bezkolizyjne dojście do właściwego SEKTORA.

§2

 1. 1. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
  Osoby nieletnie miedzy (13 a 18 rokiem życia) mogą przebywać na terenie imprezy masowej bez opieki osoby dorosłej tylko w przypadku posiadania stosownego pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych.
  Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na terenie imprezy masowej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 4. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
 5. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
 6. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów basebolowych, metalowych rurek, noży, itp..
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.
 9. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.

10. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

11. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

12. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

13. Osoby, które czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

14. Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

15. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

§3

 1. 1. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu BĘDĄ ROZMIESZCZONE PRZY BRAMACH WEJŚCIOWYCH NA TEREN IMPREZY MASOWEJ).
 2. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
 4. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.
 5. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.
 6. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 7. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 8. Wszelkich informacji na temat poszczególnych sektorów, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela Służba Informacyjna Organizatora.

§4

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy, do:
 2. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 3. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 4. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
 5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
 7. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.), ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie Organizatora,
 • na Terenie Imprezy w punktach wyznaczonych przez Organizatora.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.